یو پنځوسمه برخه (Episode 51)

د ډرامي په یو پنځوسمه برخه کې اکرم خان ډیر خواشینی دی ځکه چې په کليکې د ښونځي جوړول یې د مړې میرمنې لوی ارمان وو،او دی فکر کوي، چې ددغه ارمان ترسره کېدا به یې ورته تل خپله مېرمن وریادوي. حلیمه په دې خپه ده چې ولې ورته ګل پري یوه پیړه وړه په تاوده تناره پورې نه کړل، خو بلخوا نواب هاجرې ته د اکرم خان د واده خبره کوي، ددې ټولو ترڅنګ ځوانان هم حیران دي‌چې دلاور څنګه ښه سړی شو چې اوس جمیل ته کار لټوي.