څلور پنځوسمه برخه (Episode 54)

د ډرامې پدې برخه کې ګل پري انډیښمنه ده چې که یې خسر اکرم خان واده وکړي نو د دې کور به شریک شي. ملک نواب له هاجرې غواړي چې له سلطان سره د حلیمي په اړه خبرې وکړي بلخواه ګل پري غواړي د خدایداد نه خبرې واخلي چې پلار یې اکرم خان ریښتیا دویم واده کوي او اکرم خان هم د ملک نواب دا خبره  حیرانوي چې غواړي د هغه کونډه ورینداره  حلیمه ورته نکاح کړي.