یو شپېتمه برخه (Episode 61)

د جمعې له لمانځه وروسته د کلیوال د جومات مخې ته راټول دي چې د یوې مرموزې چاودنې غږ اورېدل کېږي. د همدې چاودنې له غږه په کور کې دننه زرلښته بې هوښه کېږي خو د ماما وړه لور یې غواړي د چاودنې ځای وګوري. د کلي ټول سړي د ډینمو خونې ته ټولېږي او سلطان  ته جوتېږي چې غږ د کومې بمي چاودنې نه بلکې د ډینمو په خونه کې د پرتې ګیس ډبې د چاودنې غږ وو. په همدې ماښام چې سلطان د ډینمو لارښودونه ګوري، لور یې زهرا ترې غواړي چې هغې ته یې په لوړ غږ ولولي.