نه پنځوسمه برخه (Episode 59)

پدې برخه اکرم خان خبریږي چې حلیمه هغه پټی په مهر کې غواړي کوم چې هغه خپلې مړې میر منې ته ورپه نامه کړی وو. ګل پری له هاجرې نه مرسته غواړي چې د حلیمې کورته ورسره لاړه شي او ورته ووایې چې حلیمه له هغه پټي تیره شي.  بلخواه زرلښته ولادي ناروغه ده او د دوی په کلي کې کلینیک هم نشته  او حلیمه پدې خبره خوشحاله  ده چې اکرم خان د خپلې مړې میرمنې  پر حق سترګې نه پټوی.