شپېتمه برخه (Episode 60)

په لومړۍ برخه کې ګل پری د زرلښتې د لور مبارکۍ ته راغلې او جمیل پر خپل لور د عقیقې پسه حلالوي. د اکرم خان او حلیمې د نکاح په مراسمو کې ټول خلک سولې او ورورولۍ ته را بولي. بلخواه حلیمه په هغې پسې د ورا د راتلو په اوریدو حیرانیږی ځکه هغې نه غوښتل لوی واده ورته ونیسي او په وروستۍ صحنه کې سلطان اود هغه ښځه د جمیل او زرلښتی د لور مبارکی ته ورغلي دي.