شپږ څلوېښتمه برخه (Episode 46)

د ډرامې په دې برخه کې اور چی: د کلي ځوانان په انتخاباتو پسې د درغلۍ خپروونکي سره ویني، او هغه پيژني چې د سعید د کمپاین غړی دی، بلخوا هاشم خان غوسه دی، چې دی به تور لګوونکی بې سزا پرې نږدي، ورسره مشرانو همدا اوازه خپروونکی ضاالدین راغوښتی، د اوازې خپرولو وجه ترې پوښتي او جزا ورته ټاکي،او دې کار دلاور دومره خوشاله او مغرورکړی چې فکر کوي‌نور د واک څښتن دی او باید له کلیوالو د اوبو ویاله یوځل بیاراستنه کړي، خو د هغه مېرمن شفیقه یې نه پرېږدي چې اوبه واړوي.