شپږ پنځوسمه برخه (Episode 56)

په  شپږ پنځوسمه ډرامه کې اکرم خان د ګل پري او خدایداد له خولې خبریږي چې حلیمه د ده سره نکاح نه انکار کوي. جمیل هم د دې خبرې مخالف دی چې که حلیمه د اکرم خان سره نکاح ته رضایت نلري نو څوک زور نشي ورباندې کولی. بلخواه حلیمه ځکه غوسه ده چې خدایداد او ګل پري د اکرم خان د غوسې ډکې خبرې ورته راوړي او د کلي ښځي هم د زرلښتې سره همدردي کوي چې مور یې حلیمه له سختو خبرو سره مخ ده.