دوه پنځوسمه برخه (Episode 52)

د یو کلي زرغږونه ډرامې په دوه پنځوسمه برخه کې  زرلښته د خپلې مور حلیمې له خولې خبریږي چې ګل پري ورسره تنده رویه کړې. ملک نواب او دلاور غواړي اکرم خان دوهم واده ته راضي کړي. بلخواه په ټولګي کې زرلښته د نفقې په اړه مالومات ورکوي او په پای کې له ګل پري نه هم سخته ګیله کوي. په وروستۍ صحنه کې دلاور غواړي  جمیل په غیر قانوني ډول مقرر کړي خو نه بریالی کیږي.