درې پنځوسمه برخه (Episode 53)

د ډرامي پدې برخه کې اکرم خان دوهم واده ته څه ناڅه رازي کیږي خو دا اندیښنه هم لري چې د ده به څوک واده وکړي. جمیل هم دا نه خوښوي چې په واسطه او غیر قانوني ډول مقرر شي. بلخواه هاجره داسې فکر کوي چې ملک نواب غواړي ددې خور حلیمه خپل لیوره اکرم خان ته نکاح کړي او مهمه خبره دا ده چې شفیقه د خپل خاوند دلاور خان نه غوږیدلې چې ښایی حلیمه اکرم خان ته وغواړي.