اوه څلوېښتمه برخه (Episode 47)

د ډرامې په لمړۍ صحنه کې اورو چې  ځوانان له هغې پریکړې خوښ ندي چې مشرانو د ضیاالدین په حق کې کړې.

په دوهمه صحنه کې اورو چې د وکیل اکرام الله ملګري د پورې کلي د سړک اندازې او لګښت مالومولو ته راغلي.

دریمه صحنه کې نواب له اکرم خان سره وایی کله چې مونږ کوم کاندید ته رای نه وي ورکړي نو له هغه به د کار تمه هم نه کوو.

څلورمه صحنه کي  نوریه پدې خوښه ده چې کامیابه شوی وکیل یې د پلرګنۍ له کلي دی او د دې د خوښې وړ کاندید هم وو.