اوه پنځوسمه برخه (Episode 57)

د ډرامې پدې برخه ماشومانو د اختر په خوشالۍ  کلی په پټاقیو پر سر اخیستی خو دا کار د خدایداد دی ،  حلیمه په خپل کور کې نشته، پدې خبره اکرم خان خواشینی دی چې هسې نه حلیمه د خپل ورور کره د ریښتیا تلې وي بلخواه جمیل کوښښ کوي چې زرلښته خوشاله کې ځکه چې اختر د خپګانونو ورځې نه دي او حلیمه نه هم  رو ګودر ورک دی چې د اکرم خان سره نکاح وکړي که نه ؟