اته پنځوسمه برخه (Episode 58)

د ډرامه پدې برخه کې حلیمه د اکرام خان سره نکاح ته پدې شرط راضي کیږي چي د هغې اوسنې جایداد د هغې  خپل پاتي شي او په مهر کې هم هغه پټي چې د دې پټیو او باغ ته نژدې دي ورکړل شي.

جمیل ته هم د کرنې په ریاست کې وظیفه پیدا شوې. بلخواه شفیقه او نوریه خبرې شوي چې حلیمه نکاح ته رضا شوې او خدایداد نه غواړي د سلطان له کوره د خپل پلار اکرم خان او حلیمې د کوژدې دستمال پورته کړي.